Language of document :

Жалба, подадена на 20 юли 2012 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-76/12)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: адв. S. Rodrigues и адв. A. Blot)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението на Комисията, с което се преобразуват точките за заслуги, получени в друга институция, и на административното съобщение, с което се публикува списъкът на длъжностните лица, повишени в рамките на процедурата за повишаване за 2011 г.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на Европейската комисия от 13 октомври 2011 г. за преобразуване на точките за заслуги, които жалбоподателят е получил в друга институция, както и административно съобщение № 48/2011 от 27 октомври 2011 г., с което се публикува списъкът на длъжностните лица, повишени в рамките на процедурата за оценяване и повишаване за 2011 г., в който не е включено името на жалбоподателя,

ако е необходимо, да се отмени приетото от ОН решение за отхвърляне на жалбата, подадена от жалбоподателя по административен ред,

да се осъди Европейската комисия да заплати обезщетение за претърпените имуществени вреди в размер, определен предварително и по справедливост на 20 000 EUR,

да се осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.