Language of document :

Talan väckt den 20 juli 2012 – ZZ mot Europeiska kommissionen

(Mål F-76/12)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna S. Rodrigues och A. Blot)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut om omvandling av meritpoäng som erhållits vid en annan institution och av det administrativa meddelande i vilket offentliggjordes namnen på de tjänstemän som befordrats inom ramen för befordringsförfarandet år 2011.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 13 oktober 2011 om omvandling av meritpoäng som sökanden erhållit vid en annan institution, jämförd med administrativt meddelande nr 48/2011 av den 27 oktober 2011 i vilket offentliggjordes namnen på de tjänstemän som befordrats inom ramen för befordringsförfarandet år 2011, bland vilka sökandens namn inte ingick,

i den mån det är nödvändigt, ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut att avslå sökandens klagomål,

förplikta Europeiska kommissionen att betala skadestånd med ett belopp som provisoriskt och i överensstämmelse med rätt och billighet (ex aequo et bono) fastställs till 20 000 euro, som ersättning för materiell skada,

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.