Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 8. septembra 2011 – Marcuccio/Komisia

(vec F-69/10)1

(Verejná služba – Úradníci – Žaloba o náhradu škody – Nezákonnosť – Zaslanie listu týkajúceho sa trov konania vo veci advokátovi, ktorý zastupoval žalobcu v tejto veci – Žaloba zjavne bez právneho základu – Článok 94 rokovacieho poriadku)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a C. Berardis-Kayser, splnomocnení zástupcovia, A. Dal Ferro, advokát)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia o zamietnutí žiadosti žalobcu smerujúcej k získaniu odškodnenia z dôvodu, že žalovaná zaslala list týkajúci sa žalobcu advokátovi, ktorý ho ešte nezastupoval v tejto veci

Výrok

1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne bez právneho základu.

2.    L. Marcuccio znáša všetky trovy konania.

3.    L. Marcuccio je povinný zaplatiť Všeobecnému súdu sumu 2 000 eur.

____________

1 Ú. v. EÚ C 288, 23.10.2010, s. 75.