Language of document :

Žaloba podaná 30. júla 2012 – ZZ/EIB

(vec F-82/12)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: L. Isola, avvocato)

Žalovaná: Európska investičná banka

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia odvolacieho senátu, ktorým sa zamieta odvolanie žalobcu podané proti výsledku druhého celkového hodnotenia jeho pracovného výkonu za rok 2007

Návrhy žalobcu

zrušiť:

rozhodnutie prijaté 15. februára 2012 v časti, v ktorej odvolací senát

zamietol odvolanie podané proti jeho hodnotiacej správe za rok 2007, ktorá bola vypracovaná v roku 2011 v nadväznosti na zrušenie správy vypracovanej v roku 2008, ako rozhodol Súd pre verejnú službu (SVS) vo svojom rozsudku z 8. marca 2011, ktorým bolo rozhodnuté o žalobe F-59/09,

zamietol jeho odvolanie podané proti zamietnutiu odporučiť jeho povýšenie po zrušení, o ktorom rozhodol Súd pre verejnú službu tým istým rozsudkom vydaným 8. marca 2011,

odmietol meritórne rozhodnúť, keď rozhodol iba o oprávnenosti a odoprel žalobcovi právo získať druhé a efektívne hodnotenie vykonanej práce,

povýšenia, o ktorých bolo rozhodnuté 29. apríla 2008, vzhľadom na to, že EIB nezohľadnila hodnotenie jeho nadriadených v bode „Povýšenie z funkcie E do funkcie D“,

všetky súvisiace, následné a predchádzajúce akty, vrátane celej hodnotiacej správy za rok 2007 a hodnotení jeho nadriadených, a to aj v časti, v ktorej nenavrhuje známku A alebo známku B+ a povýšenie žalobcu do funkcie D aj prípadne predchádzajúcim vyhlásením pokynov za protiprávne a nepoužiteľné, prinajmenšom v časti, v ktorej zavádzajú protiprávne kvantitatívne obmedzenia počtu úradníkov, ktorí môžu získať hodnotenie so známkou A alebo B+,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.