Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 12 май 2011 г. — Caminiti/Комисия

(Дело F-71/09)1

(Публична служба — Длъжностни лица — Жалба, явно лишена от всякакво основание — Влизане в сила на Регламент (ЕО, Евратом) № 723/2004 — Членове 44 и 46 от Правилника — Член 7 от приложение XIII към Правилника — Класиране — Коефициент — Точки за повишаване)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Paolo Caminiti (Тюбиз, Белгия) (представител: L. Levi, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и J. Baquero Cruz)

Предмет

Искане за отмяна на решението на ответника за класиране на жалбоподателя в степен AST 9, стъпка 4, с коефициент 1 и съответно възстановяване на жалбоподателя в степен AST 9, стъпка 2 със запазване на коефициента 1,071151.

Диспозитив

Отхвърля жалбата като отчасти явно недопустима и отчасти явно лишена от правно основание.

Осъжда г-н Caminiti да заплати на Съда на публичната служба сумата от 500 EUR на основание член 94 от Процедурния правилник.

Осъжда г-н Caminiti да понесе направените от него съдебни разноски и да заплати съдебните разноски на Европейската комисия.

____________

1 ОВ C 244, 10.10.2009 г., стр. 17.