Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 12. května 2011 – Caminiti v. Komise

(Věc F-71/09)1

„Veřejná služba – Úředníci – Žaloba zjevně postrádající jakýkoliv základ – Vstup nařízení (ES, Euratom) č. 723/2004 v platnost – Články 44 a 46 služebního řádu – Článek 7 přílohy XIII služebního řádu – Zařazení – Multiplikační koeficient – Body pro povýšení“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Paolo Caminiti (Tubize, Belgie) (zástupce: L. Levi, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a J. Baquero Cruz, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí žalované o zařazení žalobce do platové třídy AST 9, platového stupně 4, s multiplikačním koeficientem rovným 1 a v důsledku toho na opětovné zařazení žalobce do platové třídy AST 9, platového stupně 2 se zachováním multiplikačního koeficientu 1,071151

Výrok usnesení

Žaloba se zamítá jako z části nepřípustná a z části zjevně postrádající jakýkoliv právní základ.

Paolovi Caminitimu se ukládá náhrada částky 500 eur Tribunálu na základě článku 94 jednacího řádu.

Paolo Caminiti ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady vynaložené Evropskou komisí.

____________

1     Úř. věst. C 244, 10.10.2009, s. 17.