Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu teise koja esimehe 12. mai 2011. aasta määrus – Caminiti versus komisjon

(kohtuasi F-71/09)1

(Avalik teenistus – Ametnikud – Ilmselgelt põhjendamatu hagi – Määruse (EÜ, Euratom) nr 723/2004 jõustumine – Personalieeskirjade artiklid 44 ja 46 – Personalieeskirjade XIII lisa artikkel 7 – Palgaastme ja -järgu määramine – Korrutustegur – Edutamispunktid)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Paolo Caminiti (Tubize, Belgia) (esindaja: advokaat L. Levi)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja J. Baquero Cruz)

Ese

Nõue tühistada kostja otsus määrata hageja palgaastmele AST 9, järku 4, korrutusteguriga 1, ja järelikult määrata hageja palgaastmele AST 9, järku 2, ja säilitada korrutustegur 1,071151.

Resolutsioon

Jätta hagi osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatuse ja osaliselt ilmselgelt põhjendamatuse tõttu rahuldamata.

Mõista P. C. Caminitilt kodukorra artikli 94 alusel välja 500 eurot Üldkohtu kassasse.

Jätta P. C. Caminiti kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

____________

1 ELT C 244, 10.10.2009, lk 17.