Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 12 mei 2011 – Caminiti / Commissie

(Zaak F-71/09)1

[Openbare dienst – Ambtenaren – Beroep kennelijk ongegrond – Inwerkingtreding van verordening (EG, Euratom) nr. 723/2004 – Artikelen 44 en 46 van Statuut – Artikel 7 van bijlage XIII bij Statuut – Indeling – Vermenigvuldigingsfactor – Bevorderingspunten]

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Paolo Caminiti (Tubize, België) (vertegenwoordiger: L. Levi, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en J. Baquero Cruz, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de verwerende partij om verzoeker in te delen in de rang AST 9, salaristrap 4, met een vermenigvuldigingsfactor die gelijk is aan 1 en, derhalve, terugplaatsing van verzoeker in de rang AST 9, salaristrap 2, met behoud van de vermenigvuldigingsfactor 1,071151

Dictum

Het beroep wordt deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk rechtens ongegrond verklaard.

Caminiti wordt krachtens artikel 94 van het Reglement voor de procesvoering veroordeeld tot betaling van het bedrag van 500 EUR aan het Gerecht.

Caminiti zal zijn eigen kosten dragen en wordt verwezen in de kosten van de Europese Commissie.

____________

1 PB C 244 van 10.10.2009, blz. 17.