Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 12 maja 2011 r. – Caminiti przeciwko Komisji

(Sprawa F-71/09)1

[Służba publiczna – Urzędnicy – Skarga oczywiście pozbawiona podstawy – Wejście w życie rozporządzenia (WE, EURATOM) nr 723/2004 – Artykuły 44 i 46 regulaminu pracowniczego – Artykuł 7 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego – Zaszeregowanie – Mnożnik – Punkty awansu]

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Paolo Caminiti (Tubize, Belgia) (przedstawiciel: adwokat L. Levi)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i J. Baquero Cruz, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji strony pozwanej o zaszeregowaniu skarżącego do kategorii służbowej AST9, stopień 4, z którą wiąże się mnożnik 1 i w konsekwencji przywrócenie skarżącego do kategorii służbowej AST9, stopień 2 z utrzymaniem w mocy mnożnika 1,071151.

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako w części oczywiście niedopuszczalna a w części oczywiście pozbawiona podstawy prawnej.

Zasądza się zapłatę przez P. Caminitiego na rzecz Sądu do spraw Służby Publicznej kwoty 500 EUR na podstawie art. 94 regulaminu postępowania

Paolo Caminiti pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską.

____________

1 Dz.U. C 244 z 10.10.2009, s. 17.