Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 12. mája 2011 – Caminiti/Komisia

(vec F-71/09)1

(Verejná služba – Úradníci – Žaloba zjavne bez právneho základu – Nadobudnutie účinnosti nariadenia (ES, Euratom) č. 723/2004 – Články 44 a 46 služobného poriadku – Článok 7 prílohy XIII služobného poriadku – Zaradenie – Multiplikačný faktor – Body na povýšenie)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Paolo Caminiti (Tubize, Belgicko) (v zastúpení: L. Levi, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a J. Baquero Cruz, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia žalovanej zaradiť žalobcu do platovej triedy AST 9 platového stupňa 4 s multiplikačným faktorom rovným 1 a v dôsledku toho preradenie žalobcu do platovej triedy AST 9 platového stupňa 2 s ponechaním multiplikačného faktora 1,071151

Výrok

1.    Žaloba sa zamieta ako sčasti zjavne neprípustná a sčasti zjavne bez právneho základu.

2.    P. Caminiti je v zmysle článku 94 rokovacieho poriadku povinný Súdu pre verejnú službu uhradiť čiastku 500 eur.

3.    P. Caminiti je povinný nahradiť okrem vlastných trov konania aj trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii.

____________

1 Ú. v. EÚ C 244, 10.10.2009, s. 17.