Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 14 юли 2011 г. — Praskevicius/Парламент

(Дело F-81/10)1

(Публична служба — Длъжностни лица — Повишаване — Член 45 от Правилника — Явна грешка в преценката — Точки за заслуги — Съпоставяне на заслугите — Мотивиране)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Vidas Praskevicius (Люксембург, Люксембург) (представители: P. Nelissen Grade и G. Leblanc, avocats)

Ответник: Европейски парламент (представители: V. Montebello-Demogeot и N. B. Rasmussen)

Предмет

Искане за отмяна на решението на ответника да не включи жалбоподателя в списъка на длъжностните лица, повишени в степен AD6 в процедурата за повишаване за 2009 г. и искане за поправяне на претърпените неимуществени вреди

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1 ОВ C 301, 6.11.2010 г., стр.66.