Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2011. gada 14. jūlija spriedums –Praskevicius/Parlaments

(lieta F-81/10) 1

Civildienests – Ierēdņi – Paaugstināšana amatā – Civildienesta noteikumu 45. pants – Acīmredzama kļūda vērtējumā – Nopelnu punkti – Salīdzinošs nopelnu izvērtējums – Pamatojums

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Vidas Praskevicius (Luksemburga, Luksemburga) (pārstāvji P. Nelissen Grade un G. Leblanc, avocats)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments (pārstāvji V. Montebello-Demogeot un N. B. Rasmussen)

Priekšmets

Prasība atcelt atbildētāja lēmumu neiekļaut prasītāju to ierēdņu sarakstā, kuri 2009. gada paaugstināšanas amatā ietvaros paaugstināti AD6 pakāpē, un prasība atlīdzināt morālo kaitējumu

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1     OV C 301, 06.11.2010, 66. lpp.