Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) zo 14. júla 2011 – Praskevicius/Parlament

(vec F-81/10)1

(Verejná služba – Úradníci – Povýšenie – Článok 45 služobného poriadku – Zjavne nesprávne posúdenie – Body za zásluhy– Porovnávacie hodnotenie zásluh – Odôvodnenie)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Vidas Praskevicius (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: P. Nelissen Grade a G. Leblanc, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: V. Montebello-Demogeot a N. B. Rasmussen, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia žalovaného nezaradiť žalobcu na zoznam úradníkov povýšených do platovej triedy AD6 pri povyšovaní za rok 2009 a návrh na náhradu spôsobenej nemajetkovej ujmy

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 301, 6.11.2010, s. 66.