Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 22 май 2012 г. — AU/Европейска комисия

(Дело F-109/10)1

(Публична служба — Договорно наети служители — Пенсии — Обезщетение при прекратяване на служебното правоотношение)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: АU (представител: адв. R. Oehmen)

Ответник: Европейска комисия (представители: D. Martin и B. Eggers)

Предмет

Искане да отмяна на решението на Комисията, с което на жалбоподателя се отказва да бъде изплатено обезщетение при прекратяване на служебното правоотношение

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

AU понася направените от него съдебни разноски и се осъжда да заплати съдебните разноски, направени от Европейската комисия.

____________

1 ОВ C 13, 15.1.2011 г.