Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 22. maj 2012 – AU mod Europa-Kommissionen

(Sag F-109/10) 1

(Personalesag – kontraktansatte – pensioner – udtrædelsespenge)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: AU (ved advokat R. Oehmen)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved D. Martin og B. Eggers, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens afslag på at udbetale udtrædelsespenge til sagsøgeren.

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

AU bærer sine egne omkostninger og betaler Europa-Kommissionens omkostninger.

____________

1 EUT C 13 af 15.1.2011, s. 43.