Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 22 maja 2012 r. – AU przeciwko Komisji Europejskiej

(Sprawa F-109/10)1

(Służba publiczna – Personel kontraktowy – Emerytury i renty – Odprawa)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: AU (przedstawiciel: adwokat R. Oehmen)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele): D. Martin i B. Eggers, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności odmownej decyzji Komisji w sprawie wypłacenia skarżącemu odprawy.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

AU pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami Komisji Europejskiej.

____________

1 Dz.U. C 13 z 15.1.2011, s. 43