Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 28 września 2012 r. – ZZ przeciwko EBI

(Sprawa F-107/12)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat L. Levi)

Strona pozwana: Europejski Bank Inwestycyjny

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji EBI w sprawie odmowy naliczenia skarżącemu zrewaloryzowanych lat zaliczanych do okresu uprawniającego do emerytury.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji odmownej w sprawie wniosku skarżącego z dnia 10 lipca 2011 r. o to, by Europejski Bank Inwestycyjny naliczył mu zrewaloryzowane lata zaliczane do okresu uprawniającego do emerytury, a ponadto by wypłacił odpowiadającą tej rewaloryzacji kwotę;

Zobowiązanie Europejskiego Banku Inwestycyjnego do przyznania skarżącemu rewaloryzacji jego lat zaliczanych do okresu uprawniającego do emerytury odpowiadającej okresowi 6 lat i 1 miesiąca dodatkowego ubezpieczenia;

Zasądzenie od Europejskiego Banku Inwestycyjnego kwoty ustalonej ex aequo et bono tymczasowo na 5000 EUR tytułem doznanej krzywdy;

obciążenie Europejskiego Banku Inwestycyjnego kosztami postępowania.