Language of document :

Žaloba podaná 2. decembra 2011 – ZZ a i./Komisia

(vec F-130/11)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: ZZ a i. (v zastúpení: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutí o prevode práv na dôchodok nadobudnutých pred nástupom do služobného pomeru na Komisii na základe prepočítaného návrhu, ktorý predložil Úrad pre správu a úhradu individuálnych nárokov (PMO)

Návrhy žalobcov

zrušiť rozhodnutia, ktorými sa zrušujú a nahrádzajú návrhy na prevod práv na dôchodok žalobcov na základe ich žiadosti podľa článku 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku, v ktorej bol uvedený nový návrh vypočítaný podľa VVU prijatých 3. marca 2011,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.