Language of document :

Talan väckt den 2 december 2011 – ZZ m.fl. mot kommissionen

(Mål F-130/11)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ m.fl. (ombud: advokaterna D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslut om överföring av pensionsrättigheter som intjänats före tillträdandet av tjänsten inom kommissionen på grundval av det förslag som omräknats av PMO.

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara de beslut som upphävde och ersatte förslagen på överföring av sökandenas pensionsrättigheter inom ramen för sökandenas ansökan enligt artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna, som innehåller ett nytt förslag beräknat på grundval av de tillämpningsföreskrifter som antogs den 3 mars 2011,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.