Language of document :

Beroep ingesteld op 28 november 2011 – ZZ / Commissie

(Zaak F-126/11)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: M. Boury, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van het TABG voor zover verzoeker daarbij de tuchtmaatregel van een berisping wordt opgelegd

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van besluit CMS 10/038 van het TABG om verzoeker de sanctie van een berisping op te leggen alsmede van besluit R/393/11 van het TABG houdende bevestiging van het eerstgenoemde besluit;

vaststelling dat de sanctie van een berisping die het TABG verzoeker heeft opgelegd zonder overlegging van rechtsgeldig bewijs van het aan hem verweten psychisch geweld en zonder dat een onafhankelijk, onpartijdig en eerlijk onderzoek heeft plaatsgevonden om te kunnen vaststellen dat het psychisch geweld waaraan verzoeker zich jegens zijn collega zou hebben schuldig gemaakt daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, een discriminatie van het TABG jegens verzoeker vormt;

vaststelling dat verzoeker door deze kwestie ernstige materiële en immateriële schade heeft geleden, zodat hij recht heeft op vergoeding van die schade, welke moet worden bepaald volgens door het Gerecht vast te stellen criteria;

meer bepaald, vaststelling dat verzoeker door deze kwestie en door eerdere daarmee verband houdende kwesties slachtoffer is geweest van ernstige schendingen van zijn fundamentele mensenrechten, welke zijn neergelegd in de Verdragen, in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en in het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, zodat hij recht heeft op een door het Gerecht vast te stellen vergoeding voor die schendingen.