Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 29. november 2011 – Di Tullio mod Kommissionen

(Sag F-119/10) 1

(Personalesag – midlertidigt ansatte – orlov til aftjening af national tjeneste – artikel 18 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte – professionel soldat – aftjening af en periode med territorial kommando – afslag)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Di Tullio (Rovigo, Italien) (ved advokaterne É. Boigelot og S. Woog)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved. J. Currall og V. Joris, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af den af OLAF’s tjenestegrene trufne afgørelse om at nægte sagsøgeren orlov til aftjening af national tjeneste i henhold til artikel 18 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne.

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Roberto Di Tullio bærer sine egne omkostninger.

____________

1 EUT C 30 af 29.1.2011, s. 66.