Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 29 november 2011 – Di Tullio / Commissie

(Zaak F-119/10)1

(Openbare dienst – Tijdelijke functionarissen – Verlof wegens militaire dienst – Artikel 18 van Regeling welke van toepassing is op andere personeelsleden – Beroepsmilitair – Vervulling van periode van territoriaal bevel – Weigering)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Di Tullio (Rovigo, Italië) (vertegenwoordigers: É. Boigelot en S. Woog, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en V. Joris gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de diensten van het OLAF houdende weigering om verzoeker verlof wegens militaire dienst te geven op grond van artikel 18 RAP

Dictum

Het beroep van Di Tullio wordt verworpen.

Di Tullio zal alle kosten dragen.

____________

1 PB C 30 van 29/01/2011, blz. 66.