Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 29. novembra 2011 – Di Tullio/Komisia

(vec F-119/10)1

(Verejná služba – Dočasní zamestnanci – Voľno na výkon vojenskej služby – Článok 18 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov – Vojak z povolania – Absolvovanie doby na teritoriálnom veliteľstve – Zamietnutie)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Di Tullio (Rovigo, Taliansko) (v zastúpení: É. Boigelot a S. Woog, avocats)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a V. Joris, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia útvarov OLAF-u, ktorým bolo žalobcovi zamietnuté poskytnutie voľna na výkon vojenskej služby podľa článku 18 PZOZ

Výrok rozsudku

1.    Žaloba, ktorú podal R. Di Tullio, sa zamieta.

2.    R. Di Tullio je povinný nahradiť všetky trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 30, 29.1.2011, s. 66.