Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 13. juuni 2012. aasta otsus – Davids versus komisjon

(kohtuasi F-105/11)1

(Avalik teenistus – Ajutised teenistujad – Ajutine teenistuja, kes täidab alalist ametikohta – Tähtajalise lepingu pikendamata jätmine – Administratsiooni kaalutlusõigus – Muude teenistujate teenistustingimuste artikkel 8 – OLAF-i peadirektori 30. juuni 2005. aasta otsus, mis puudutab OLAF-i uut poliitikat ajutiste teenistujate töölevõtmise korra ja töötingimuste suhtes, artikkel 4 – Ajutise teenistuja lepingu maksimaalne kestus – Õiguste kuritarvitamine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Hans Davids (Doorn, Madalmaad), (esindajad: advokaadid D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad:  J. Currall ja D. Martin)

Ese

Nõue tühistada OLAF-i peadirektori otsus, millega jäeti rahuldamata hageja taotlus pikendada tema ajutise teenistuja lepingut muude teenistujate teenistustingimuste artikli 2 punkti b mõttes.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta poolte kohtukulud nende endi kanda.

____________

1     ELT C 6, 7.1.2012, lk 26.