Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 13 czerwca 2012 r. – Davids przeciwko Komisji

(Sprawa F-105/11)1

(Służba publiczna– Personel tymczasowy – Członek personelu tymczasowego zajmujący stałe stanowisko – Nieprzedłużenie umowy zawartej na czas określony – Uznanie administracyjne – Artykuł 8 WZiP – Artykuł 4 decyzji dyrektora generalnego OLAF-u z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie nowej polityki w zakresie naboru i zatrudniania personelu tymczasowego OLAF-u – Maksymalny czas trwania umów o pracę w charakterze członka personelu tymczasowego – Nadużycie prawa)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Hans Davids (Doorn, Niderlandy), (przedstawiciele: adwokaci D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i É. Marchal)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i D. Martin, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności odmownej decyzji dyrektora generalnego OLAF-u w sprawie wniosku strony skarżącej o przedłużenie jej umowy o pracę w charakterze członka personelu tymczasowego w rozumieniu art. 2 lit. b) WZiP

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Każda ze stron pokrywa własne koszty.

____________

1 Dz.U. C 6 z 7.1.2012, s. 26.