Language of document :

Жалба, подадена на 5 декември 2011 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-132/11)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: G. Cipressa, avvocato)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на мълчаливия отказ на Комисията да уважи молбата на жалбоподателя, първо, да му бъде съобщен писмено броя работни дни годишен отпуск, придобити преди 2005 г. и в периода от 2005 г. до 2010 г., на които има право към момента на подаване на молбата, както и броя работни дни годишен отпуск, на които ще има право в края на 2010 г., второ, да ползва всички тези дни годишен отпуск, и трето, да му бъдат посочени евентуалните причини, поради които тези искания биха могли да бъдат отхвърлени.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението, което е издадено от или във всеки случай може да бъде приписано на Комисията, с което се отхвърлят исканията, отправени с молбата от 25 септември 2010 г., изпратена до Органа по назначаването,

да се обяви, доколкото е необходимо, че не са налице законови основания, или да се отмени, доколкото е необходимо, докладна записка с референтен № Ares(2011)2l7354 от 28 февруари 2011 г., получена от жалбоподателя на дата, която не предхожда 6 април 2011 г.,

да се отмени решенето на Комисията, независимо от формата, с което се отхвърлят исканията, посочени в жалбата от 25 април 2011 г.,

да се осъди ответникът да заплати съдебните разноски.