Language of document :

Sag anlagt den 5. december 2011 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-132/11)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat G. Cipressa)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af Kommissionens stiltiende afslag på sagsøgerens anmodning om for det første at få skriftlig oplysning om det samlede antal feriedage, han har optjent i årene før 2005, og i perioden fra 2005 til 2010, og som han havde ret til at afholde på tidspunktet for indgivelse af sin anmodning samt om det antal feriedage, som han har optjent ret til ved udgangen af 2010, om for det andet at afholde disse feriedage, og for det tredje om at meddele ham, hvad der eventuelt kan begrunde, at disse anmodninger afslås.

Sagsøgerens påstande

Annullation af den afgørelse, der hidrører fra, eller som under alle omstændigheder kan føres tilbage til, Kommissionen om at meddele afslag på den anmodning af 25. september 2010, som sagsøgeren sendte til ansættelsesmyndigheden.

Om fornødent fastslås det, at det notat, der blev registreret den 28. februar 2011 under referencen Ares(2011)217354, og som tidligst nåede frem til sagsøgeren den 6. april 2011, er en nullitet, eller også annulleres det.

Annullation af Kommissionens afslag, uanset dets grundlag, på sagsøgerens klage af 25. april 2011.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.