Language of document :

Prasība, kas celta 2011. gada 5. decembrī – ZZ/Komisija

(lieta F-132/11)

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – G. Cipressa, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Komisijas netieši izteikto lēmumu, ar kuru noraidīts prasītāja lūgums, pirmkārt, rakstveidā informēt viņu par to atvaļinājuma darba dienu kopējo skaitu, kas ir uzkrātas gados pirms 2005. gada un laikposmā no 2005. līdz 2010. gadam, uz ko viņam bija tiesības viņa lūguma iesniegšanas laikā, un to atvaļinājuma darba dienu skaitu, uz ko viņam būtu bijušas tiesības 2010. gada beigās, otrkārt, izmantot visas šīs atvaļinājuma dienas un, treškārt, paziņot viņam par iespējamajiem šo lūgumu noraidīšanas iemesliem

Prasītāja prasījumi:

atcelt lēmumu, kuru ir pieņēmusi Komisija vai par kuru tā ir atbildīga un ar kuru ir noraidīti prasītāja 2010. gada 25. septembra iecēlējinstitūcijai nosūtītajā lūgumā ietvertie prasījumi;

tiktāl, ciktāl nepieciešams, atzīt par neeksistējošu ex lege vai atcelt 2011. gada 28. februāra paziņojumu Ares(2011) 217354, kuru prasītājs saņēma ne agrāk kā 2011. gada 6. aprīlī;

atcelt jebkādā veidā izteikto lēmumu, ko ir pieņēmusi Komisija, ar kuru ir noraidīti prasītāja 2011. gada 25. aprīļa sūdzībā ietvertie prasījumi;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.