Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 5 grudnia 2011 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-132/11)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat G. Cipressa)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji Komisji o oddaleniu wniosku skarżącego o po pierwsze, poinformowanie go na piśmie o liczbie przysługujących mu w chwili złożenia wniosku dni urlopu uzyskanych w latach poprzedzających 2005 r. i w okresie od 2005 r. do 2010 r. oraz liczbie dni urlopu, które uzyska on z końcem 2010 r.; po drugie, wykorzystanie tych wszystkich dni urlopu i po trzecie, wskazanie ewentualnych przyczyn oddalenia wspomnianych żądań.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji przyjętej przez Komisję lub w każdym razie jej przypisywalnej, o oddaleniu żądań zawartych we wniosku z dnia 25 września 2010 r., przedstawionym organowi powołującemu;

w razie potrzeby, stwierdzenie nieistnienia ex lege tudzież nieważności pisma z dnia 28 lutego 2011 r. o nr referencyjnym Ares(2011)2l7354, doręczonego skarżącemu nie wcześniej niż w dniu 6 kwietnia 2011 r.;

stwierdzenie nieważności decyzji przyjętej przez Komisję o oddaleniu, bez względu na to jaką przybrało ono formę, żądań skarżącego zawartych w zażaleniu z dnia 25 kwietnia 2011 r.;

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.