Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 11 września 2012 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-96/12)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i A. Blot)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej konkursu EPSO/AD/207/11 potwierdzającej decyzję w sprawie niewpisania skarżącego na listę rezerwy kadrowej ze względu na brak spełnienia określonych szczególnych warunków dopuszczenia do tego konkursu oraz wniosek o odszkodowanie.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej konkursu EPSO/AD/206/11 (AD5) i EPSO/AD/207/11 (AD 7) z dnia 1 czerwca 2012 r. potwierdzającej decyzję z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie nieumieszczenia skarżącego na liście rezerwy kadrowej tego konkursu ze względu na brak spełnienia przez niego określonych szczególnych warunków dopuszczenia;

w razie potrzeby, stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej konkursu EPSO/AD/206/11 (AD5) i EPSO/AD/207/l1 (AD 7) z dnia 9 lutego 2012 r.;

zasądzenie na rzecz skarżącego kwoty ustalonej ex aequo et bono wstępnie na 3.000 EUR tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.