Language of document :

Жалба, подадена на 10 октомври 2011 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-102/11)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: G. Cipressa, avvocato)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на мълчаливия отказ на Комисията да изплати на жалбоподателя пътните разноски от мястото му на работа до мястото му на произход за периода 2005 г.—2010 г.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението на ответника, независимо от формата в която е прието, с което отчасти или изцяло се отхвърлят претенциите на жалбоподателя от искането му от 13 август 2010 г.,

да се отмени доколкото е необходимо Записка № PMO.1/NS/AV D(2010)986451 от 22 декември 2010 г.,

да се отмени решението на Комисията, независимо от формата в която е прието, с което се отхвърлят претенциите на жалбоподателя от административната му жалба от 25 февруари 2011 г.,

да се осъди ответника да заплати съдебните разноски.