Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 29. september 2011 – Heath mod ECB

(Sag F-121/10) 1

(Personalesag – ansatte i ECB – pensionsordning – pensionsordning – årlig forhøjelse af pensionerne – harmoniserede forbrugerprisindeks – aktuarens udtalelse vedrørende pensionsplanen – høring af Personaleudvalget – høring af tilsynsudvalget – ret til at føre kollektive forhandlinger)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Michael Heath (Southampton, Det Forenede Kongerige) (ved advokaterne L. Levi og M. Vandenbussche)

Sagsøgt: Den Europæiske Centralbank (ved P. Embley og E. Carlini, som befuldmægtigede, og advokat B. Wägenbaur)

Sagens genstand

Påstand om annullation af sagsøgerens pensionsopgørelser for januar 2010 og efterfølgende måneder, for så vidt som der heri anvendes en forhøjelse af pensionen på 0,6% som følge af tilpasningen af pensionerne for 2010, og erstatning af det af sagsøgeren lidte tab

Konklusion

Den Europæiske Centralbank frifindes.

Michael Heath bærer sine egne omkostninger og betaler Centralbankens omkostninger.

____________

1 EUT C 30 af 29.1.2011, s. 67.