Language of document :

Žaloba podaná 27. decembra 2011 – ZZ/Rada

(vec F-142/11)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: M. Velardo, advokát)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia nepovýšiť žalobcu do platovej triedy AD9 po úspešnom absolvovaní výberového konania EPSO/AD/113/07 „Vedúci oddelení (AD9) v oblasti prekladu pre český, estónsky, maďarský, litovský, lotyšský, maltský, poľský, slovenský a slovinský jazyk“ a návrh na náhradu škody

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie z 9. decembra 2010, ako aj následné rozhodnutie zo 7. októbra 2011,

zaviazať Radu na zaplatenie náhrady škody žalobcovi,

zaviazať Radu na náhradu trov konania.