Language of document :

Sag anlagt den 6. september 2012 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-93/12)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat M.-A. Lucas)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen om ikke at forlænge sagsøgerens kontrakt som kontraktansat.

Sagsøgerens påstande

Annullation af den af direktøren for OIL trufne afgørelse af 1. december 2011 om ikke at forlænge sagsøgerens ansættelse, som derfor ophører den 15. januar 2012.

Om fornødent annullation af den bekræftende afgørelse af denne afgørelse, som følger af direktørens skrivelse af 6. februar 2012.

Kommissionen tilpligtes som erstatning for sagsøgerens karrieretab fra den 15. januar til den 30. juni 2012 at betale sagsøgeren et beløb svarende til forskellen mellem den nettoløn, som han ville have oppebåret ved OIL og de nettoarbejdsløshedsydelser, som han har modtaget, og som foreløbigt er opgjort til 11 309 EUR, og på hans konto i Fællesskabernes pensionsordning at indbetale de bidrag, som svarer til den løn, som han skulle have oppebåret.

Kommissionen tilpligtes at forlænge sagsøgerens ansættelse ved OIL på ubestemt tid med virkning fra udløbsdatoen for hans nuværende ansættelse.

Subsidiært tilpligtes Kommissionen som erstatning for det karrieretab, som sagsøgeren ellers vil lide fra denne dato, at betale ham forskellen mellem den løn og de pensionsrettigheder, som han ville have erhvervet, hvis hans ansættelse ved OIL var blevet forlænget på ubestemt tid, og den løn eller de indtægter, der træder i stedet herfor, og pension, som han vil kunne oppebære andetsteds.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren et beløb på 5 000 EUR i erstatning for den ikke-økonomiske skade, som fulgte af, at hans ansættelse ved OIL ikke blev forlænget.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren et beløb på 5 000 EUR i erstatning for den ikke-økonomiske skade, som han har lidt som følge af, at hans bedømmelsesrapport for 2010 var ulovlig.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.