Language of document :

6. septembril 2012 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-93/12)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat M. A. Lucas)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus jätta hageja ajutise teenistuja leping pikendamata.

Hageja nõuded

tühistada OIL direktori 1. detsembri 2011. aasta otsus mitte pikendada hageja teenistussuhet, mis lõppes seetõttu 15. jaanuaril 2012;

tühistada vajalikus ulatuses seda otsust kinnitav otsus, mis tuleneb direktori 6. veebruari 2012. aasta kirjast;

mõista komisjonilt hageja kasuks välja tema karjäärile 15. jaanuarist kuni 30. juunini 2012 tekitatud kahju summas, mis vastab selle töötasu, mis talle oleks OIL-is töötades makstud, ning saadud töötushüvitise vahele – esialgse hinnangu järgi 11 309 eurot, ning kohustada komisjoni tegema hageja eest ühenduse pensioniskeemi sissemakseid summas, mis vastab töötasule, mida tal oleks olnud õigus saada;

otsustada, et hageja teenistussuhet OIL-iga pikendatakse alates tema praeguse teenistussuhte lõppemise kuupäevast määramata ajaks;

teise võimalusena mõista komisjonilt hageja kasuks välja tema karjäärile alates nimetatud kuupäevast tekkinud kahju, mis vastab töötasu ja pensioniõiguste summa, mis ta oleks saanud teenistussuhte määramata ajaks pikendamise korral, ning töötasu või muu sissetuleku ja pensioni summa, mis ta oleks mujal töötades saanud, vahele;

mõista komisjonilt hageja kasuks välja teenistussuhte pikendamata jätmisega tekitatud mittevaraline kahju summas 5000 eurot;

mõista komisjonilt hageja kasuks välja tema 2010. aasta hindamisaruande koostamisel toime pandud rikkumistega tekitatud mittevaraline kahju summas 5000 eurot;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.