Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 6 września 2012 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-93/12)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat M.-A. Lucas)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie nieprzedłużenia ze skarżącym umowy o pracę w charakterze członka personelu kontraktowego.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji dyrektor OIL z dnia l grudnia 2011 r. w sprawie nieprzedłużenia zatrudnienia skarżącego, które w związku z tym miało dobiec końca w dniu 15 stycznia 2012 r.;

w razie potrzeby stwierdzenie nieważności decyzji potwierdzającej powyższą decyzję, wynikającą z pisma dyrektor z dnia 6 lutego 2012 r.;

zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącego tytułem odszkodowania za uszczerbek na karierze zawodowej od dnia 15 stycznia do dnia 30 czerwca 2012 r. kwoty stanowiącej różnicę między wynagrodzeniem netto, które przysługiwałoby mu w OIL, a zasiłkiem dla bezrobotnych netto, który pobierał, szacowanej wstępnie na 11.309 EUR oraz przelanie na jego konto we wspólnotowym systemie emerytalno-rentowym składek odpowiednich do wynagrodzenia, które powinien był otrzymywać;

nakazanie przedłużenia zatrudnienia skarżącego w OIL na czas nieokreślony, ze skutkiem od chwili zakończenia dotychczasowego zatrudnienia;

pomocniczo, zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącego tytułem odszkodowania za uszczerbek na karierze, którego doznałby w przeciwnym razie od tamtej chwili, różnicy między wynagrodzeniem i uprawnieniami emerytalnymi, do których byłby uprawniony, gdyby jego zatrudnienie w OIL zostało przedłużone na czas nieokreślony a wynagrodzeniem lub równoważnymi dochodami oraz emeryturą, które mógłby uzyskać gdzie indziej;

zasądzenie od Komisji tytułem zadośćuczynienia za krzywdę wynikającą z nieprzedłużenia jego zatrudnienia w OIL kwoty 5.000 EUR;

zasądzenie od Komisji tytułem zadośćuczynienia za krzywdę, której doznał z powodu braku zgodności z prawem jego sprawozdania z oceny za 2010 r., kwoty 5.000 EUR;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.