Language of document :

Talan väckt den 6 september 2012 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-93/12)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten M.-A. Lucas)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att inte förnya sökandens kontraktsanställning

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det beslut som fattades den 1 december 2011 av ledningen för Infrastruktur- och logistikbyrån Luxemburg (OIL) att inte förnya sökandens anställning som därför upphörde den 15 januari 2012,

ogiltigförklara, för såvitt det är nödvändigt, det bekräftande beslutet i ledningens skrivelse av den 6 februari 2012,

förplikta kommissionen att betala skadestånd för perioden mellan den 15 januari och den 30 juni 2012, motsvarande skillnaden mellan den nettolön som skulle ha erhållits från OIL och det nettoarbetslöshetsstöd som erhållits, provisoriskt uppgående till 11.309 euro, samt förplikta kommissionen att betala socialförsäkringsavgifter till gemenskapens pensionssystem motsvarande den lön som han borde ha fått,

förordna att sökanden ska anses vara tillsvidareanställd hos OIL, med verkan från och med den dag då sökandens nuvarande anställning löper ut,

alternativt förplikta kommissionen att betala skadestånd från och med detta datum, uppgående till skillnaden mellan den lön och de pensionsrättigheter som sökanden hade fått om sökanden tillsvidareanställts hos OIL och den lön eller inkomster och pension som sökanden kunnat få istället,

förplikta kommissionen att betala ersättning för den ideella skada som sökanden åsamkats till följd av att hans anställning hos OIL inte förnyades, varvid detta ideella skadestånd uppgår till 5000 euro,

förplikta kommissionen att betala ersättning för den ideella skada som sökanden åsamkats till följd av att 2010 års bedömningsrapport är olaglig, varvid detta ideella skadestånd uppgår till 5000 euro, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.