Language of document :

Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 25. juli 2011 – Filice m.fl. mod Domstolen

(Sag F-108/10) 1

(Personalesag – årlig tilpasning af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte – ufornødent at træffe afgørelse)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Filice (Luxembourg, Luxembourg) m.fl. (ved advokaterne B. Cortese, C. Cortese og F. Spitaleri)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Domstol (ved M.A.V. Placco, som befuldmægtiget)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Domstolens afgørelser som gengivet ved sagsøgernes lønsedler om at begrænse tilpasningen af deres månedlige vederlag med virkning fra juli 2009 til en forhøjelse på 1,85% inden for rammerne af den årlige tilpasning af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte på grundlag af Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1296/2009 af 23. december 2009.

Konklusion

Det er ufornødent at træffe afgørelse i sag F-108/10, Filice m.fl. mod Domstolen.

Hver af partnerne bærer sine egne omkostninger.

____________

1     EUT C 30 af 29.1.2011, s. 65.