Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 25 lipca 2011 r. – Filice i in. przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości

(Sprawa F-108/10)1

(Służba publiczna – Coroczne dostosowanie wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników – Umorzenie postępowania)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Filice i in. (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciele: B. Cortese, C. Cortese i F. Spitaleri, adwokaci)

Strona pozwana: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (przedstawiciel: A. V. Placco, pełnomocnik)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej, powtórzonej w odcinkach wynagrodzenia skarżących, o ograniczeniu do 1,85% dostosowania ich miesięcznych wynagrodzeń, poczynając od lipca 2009 r., w ramach corocznego dostosowania wynagrodzeń, rent i emerytur urzędników i innych pracowników na podstawie rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1296/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r.

Sentencja postanowienia

Postępowanie ze skargi w sprawie F-108/10 Filice i in. przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości zostaje umorzone.

Każda ze stron pokrywa własne koszty.

____________

1 Dz.U. C 30 z 29.1.2011, s. 65.