Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 25. júla 2011 – Filice a i./Súdny dvor

(vec F-108/10)1

(Verejná služba – Ročná úprava odmien a dôchodkov úradníkov a ostatných zamestnancov – Zastavenie konania)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Filice a iní (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: B. Cortese, C. Cortese a F. Spitaleri, avocats)

Žalovaný: Súdny dvor Európskej únie (v zastúpení: A. V. Placco, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutí žalobkyne o obmedzení úpravy zvýšenia platov len do výšky 1,85 % v rámci ročnej úpravy odmien a dôchodkov úradníkov a ostatných zamestnancov na základe nariadenia Rady (EÚ, Euroatom) č. 1296/2009 z 23. decembra 2009, ktoré sa premietli do výplatných listín žalobcov

Výrok

1.    Nie je potrebné rozhodnúť o žalobe F-108/10, Filice a i./Súdny dvor.

2.    Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 30, 29.1.2011, s. 65.