Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 17 września 2012 r. – ZZ przeciwko Radzie

(Sprawa F-98/12)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis i E. Marchal)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o nieawansowaniu skarżącej do grupy zaszeregowania AD12 w ramach postępowań w sprawie awansu za lata 2008 i 2009.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego o nieawansowaniu skarżącej do grupy zaszeregowania AD12 w ramach postępowań w sprawie awansu za lata 2008 i 2009;

w razie potrzeby stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego o oddaleniu zażalenia skarżącej na brak awansu do grupy zaszeregowania AD12 w ramach postępowań w sprawie awansu za lata 2008 i 2009;

obciążenie Rady kosztami postępowania.