Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu kolmanda koja 25. aprilli 2012. aasta määrus – Oprea versus komisjon

(kohtuasi F-108/11)1

(Avalik teenistus – Avalik konkurss – Konkursile mittelubamine – Kohtueelne menetlus – Nõuetevastane kulgemine – Ilmselge vastuvõetamatus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Valentin Oprea (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid A. Fratini ja F. Filpo)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja B. Eggers)

Ese

Nõue tühistada avaliku konkursi EPSO/AD/198/10 komisjoni otsus mitte lubada hagejat sellele konkursile töökogemuse väidetava puudumise tõttu.

Resolutsioon

Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

Mõista kõik kohtukulud välja V. Oprealt.

____________

1 ELT C 25, 28.1.2012, lk 69.