Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 25 kwietnia 2012 r. – Oprea przeciwko Komisji

(Sprawa F-108/11)1

(Służba publiczna – Konkurs otwarty – Niedopuszczenie do konkursu – Postępowanie poprzedzające wniesienie skargi – Nieprawidłowy przebieg – oczywista niedopuszczalność)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Valentin Oprea (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci A. Fratini i F. Filpo)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i B. Eggers, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji komisji konkursowej konkursu otwartego EPSO/AD/198/10 w sprawie niedopuszczenia skarżącego do konkursu ze względu na rzekomy brak doświadczenia zawodowego.

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

V. Oprea pokrywa całość kosztów postępowania.

____________

1 Dz.U. C 25 z 28.1.12, s. 69.