Language of document :

Žaloba podaná 18. septembra 2012 – ZZ/Výbor regiónov

(vec F-99/12)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: L. Levi, A. Blot, advokáti)

Žalovaný: Výbor regiónov

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Výboru regiónov, ktorým bola zamietnutá žiadosť žalobcu smerujúca k tomu, aby sa výpočet jeho práv na starobný dôchodok neriadil novými VVU

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Výboru regiónov z 1. decembra 2011, ktorým bola zamietnutá žiadosť žalobcu z 13. júla 2011 v znení doplnenom 16. augusta 2011,

ak to bude potrebné, zrušiť rozhodnutie z 8. júna 2012, ktorým bola výslovne zamietnutá žalobcova sťažnosť z 10. februára 2012,

subsidiárne uznať utrpenú nemajetkovú ujmu a zaviazať žalovaného na jej náhradu vo výške 20 000 eur,

zaviazať Výbor regiónov na náhradu trov konania.