Language of document :

Жалба, подадена на 17 септември 2012 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-97/12)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal и S. Orlandi, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението на Европейската комисия да не назначава жалбоподателя след успешното му представяне на конкурс EPSO/AD/177/10-EPA и искане за обезщетение на претърпените вреди.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на Органа по назначаването (ОН) от 11 ноември 2011 г., с което не се уважава искането на Генерална дирекция „Регионална политика“ на Европейската комисия да назначи жалбоподателя като длъжностно лице на свободна длъжност COM/2011/218;

да се отмени решението на ОН от 5 юни 2012 г. за частично отхвърляне на жалбата срещу решението на ОН от 11 ноември 2011 г., с което не се уважава искането на Генерална дирекция „Регионална политика“ на Европейската комисия да назначи жалбоподателя като длъжностно лице;

да се осъди Европейската комисия да възстанови служебното положение на жалбоподателя;

да се осъди Европейската комисия да заплати сума в размер на 14.911,07 EUR наред със заплащането на пенсионно-осигурителните вноски, считано от м.октомври 2011 г.,

да се осъди Европейската комисия да заплати сума в размер на 2.500 EUR като обезщетение за претърпените имуществени и неимуществени вреди, като се отчете увеличаването или понижаването на размера на тази сума вследствие на съдебното производство, като този размер бъде увеличен с лихви за забава, изчислени от датата на настъпване на падежа на дължимите суми по фиксирания от ЕЦБ размер на лихвения процент за основните финансови операции, увеличен с два пункта;

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.