Language of document :

Žaloba podaná dne 17. září 2012 – ZZ v. Komise

(Věc F-97/12)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: ZZ (zástupci: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal a S. Orlandi, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Evropské komise o nepřijetí žalobkyně po jejím úspěchu ve výběrovém řízení EPSO/AD/177/10-EPA a žaloba na náhradu škody.

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 11. listopadu 2011, kterým se odmítá vyhovět žádosti generálního ředitelství Evropské komise pro regionální politiku o přijetí žalobkyně jejím jmenováním a jejím přidělením jako úřednice na volné pracovní místo COM/2011/218;

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 5. června 2012, kterým se částečně zamítá stížnost proti rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 11. listopadu 2011, kterým se odmítá vyhovět žádosti generálního ředitelství Evropské komise pro regionální politiku o přijetí žalobkyně jako úřednice;

uložit Evropské komisi povinnost zjištění průběhu služebního postupu žalobkyně;

uložit Evropské komisi povinnost zaplatit 14 911,07 eur, spolu s příspěvky do systému důchodového pojištění od října 2011;

uložit Evropské komisi povinnost zaplatit 2 500 eur za způsobenou majetkovou a morální újmu s tím, že tato částka může být během řízení zvýšena či snížena, přičemž tato částka musí být navýšena o úroky z prodlení ode dne splatnosti dlužné částky v sazbě stanovené ECB pro hlavní refinanční operace, zvýšené o dva procentní body;

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.