Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 17 września 2012 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-97/12)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal i S. Orlandi)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej w sprawie odmowy zatrudnienia skarżącej po uzyskaniu przez nią pomyślnego wyniku w konkursie EPSO/AD/177/10-EPA oraz wniosek o odszkodowanie.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności odmownej decyzji organu powołującego z dnia 11 listopada 2011 r. w sprawie wniosku dyrekcji generalnej ds. polityki regionalnej Komisji Europejskiej o powołanie skarżącej na urzędnika i zatrudnienie jej w tym charakterze na wolnym stanowisku COM/2011/218;

stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 5 czerwca 2012 r. oddalającej w części zażalenie na odmowną decyzję organu powołującego z dnia 11 listopada 2011 r. w sprawie wniosku dyrekcji generalnej ds. polityki regionalnej Komisji Europejskiej o zatrudnienie skarżącej w charakterze urzędnika;

zobowiązanie Komisji Europejskiej do odtworzenia ścieżki kariery zawodowej skarżącej;

zasądzenie od Komisji kwoty 14.911,07 EUR, a ponadto przekazania składek do systemu emerytalno-rentowego od października 2011 r.,

zasądzenie od Komisji Europejskiej kwoty 2.500 EUR tytułem naprawienia szkody i krzywdy, z zastrzeżeniem możliwości jej podwyższenia lub obniżenia w toku postępowania, powiększonej o odsetki za zwłokę liczone od dnia, w którym stanie się wymagalna, według stopy ustalonej przez EBC dla podstawowych operacji refinansujących powiększonej o dwa punkty;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.