Language of document :

Žaloba podaná 17. septembra 2012 – ZZ/Komisia

(vec F-97/12)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: ZZ (v zastúpení: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal a S. Orlandi, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Európskej komisie neprijať žalobkyňu po jej úspešnom absolvovaní výberového konania EPSO/AD/177/10-EPA a návrh na náhradu škody

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu z 11. novembra 2011, ktorým sa zamietlo vyhovieť návrhu Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre regionálnu politiku prijať žalobkyňu jej vymenovaním a pridelením na voľné pracovné miesto COM/2011/218 ako úradníčky,

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu z 5. júna 2012, ktorým sa čiastočne zamietla sťažnosť proti rozhodnutiu menovacieho orgánu z 11. novembra 2011, ktorým sa zamietlo vyhovieť návrhu Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre regionálnu politiku prijať žalobkyňu ako úradníčku,

zaviazať Európsku komisiu na obnovu služobného postupu žalobkyne,

zaviazať Európsku komisiu na zaplatenie sumy 14 911, 07 eura, okrem toho na zaplatenie príspevkov do dôchodkového systému od októbra 2011,

zaviazať Európsku komisiu na zaplatenie sumy 2 500 eur za spôsobenú majetkovú a nemajetkovú škodu bez toho, aby bola dotknutá možnosť zvýšenia alebo zníženia počas konania, tieto sumy sa zvyšujú o úrok z omeškania, počítaný odo dňa splatnosti dlžných súm podľa úrokovej sadzby stanovenej ECB pre hlavné refinančné operácie, zvýšenej o dva body,

zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.