Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 17 март 2011 г. — AP/Съд

(Дело F-107/10)

(Публична служба — Просрочие — Явна недопустимост)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: AP (Люксембург, Люксембург) (представители: B. Cortese и C. Cortese, адвокати)

Ответник: Съд на Европейския съюз

Предмет на делото

Искане да се отмени решението на ОН на Съда, с което макар на жалбоподателя да се признава право на надбавка за жилищни нужди, считано от 1 юли 2009 г., тази надбавка му се отпуска едва считано от 1 ноември 2009 г., и при условията на евентуалност искане за обезщетение за вреди.

Диспозитив на определението

Отхвърля жалбата като явно недопустима.

AP понася направените от него съдебни разноски.