Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 17 maart 2011 – AP / Hof van Justitie

(Zaak F-107/10)

(Openbare dienst – Tardiviteit – Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: AP (Luxemburg, Luxemburg) (vertegenwoordigers: B. Cortese en C. Cortese, advocaten)

Verwerende partij: Hof van Justitie

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van het TABG van het Hof van Justitie om verzoeker, ofschoon hem vanaf 1 juli 2009 recht op de kostwinnerstoelage is verleend, pas vanaf 1 november 2009 in het genot van die toelage te stellen en, subsidiair, verzoek om schadevergoeding

Dictum

Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

AP zal zijn eigen kosten dragen.